Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20025
Title: Giáo trình Thực hành Kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm II (Tài liệu lưu hành nội bộ)
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết (ch.b)
Trần, Thị Duyên
Keywords: Chất lượng thực phẩm -- Kiểm nghiệm
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20025
Appears in Collections:Giáo trình (BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT-Kiem-nghiem-chat-luong-thuc-pham.pdf1,1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.