Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20016
Title: Giải pháp hoàn thiện kế toán tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Rồng Việt Land
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan
Mai, Thị Bạch Tuyết
Ngô, Thuý Lân
Keywords: Kế toán tài chính -- Rồng Việt Land
Issue Date: 2020
Publisher: Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
Series/Report no.: Tạp chí Kê toán & Kiểm toán, số tháng 9/2020 (204);tr.47-49
Abstract: Kinh doanh bất động sản là lĩnh vực có nhiều đặc thù riêng, hoạt động chịu ảnh hưởng bởi sự phát triển của nền kinh tế - chính trị - xã hội, của các thị trường vàng, ngoại tệ, lãi suất. Cùng với đặc thù cằn nguồn vốn rất lớn và thời gian đằu tư lâu dài nên hoạt động kinh doanh bất động sản được đánh giá là lĩnh vực hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro. Điều đó đòi hỏi, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này phải kiểm soát được hoạt động thông qua đồng loạt sử dụng các công cụ quản lý hữu hiệu nhất, để cung cấp thông tin hữu ích cho việc kiểm soát và ra quyết định của Nhà quản trị doanh nghiệp. Bài báo trình bày một số giải pháp hoàn thiện công cụ quản lý là kế toán - tài chính tại Công ty Cổ phằn Đằu tư Rồng Việt Land, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20016
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TCKTKT.9.2020.pdf3,33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.