Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20004
Title: Xây dựng chiến lược phát triển công ty cổ phần cảng tổng hợp Thị Vải đến năm 2025: Luận văn thạc sĩ
Authors: Phan, Văn Chiến
Trần, Đăng Khoa (GVHD)
Keywords: Kế hoạch kinh doanh
Kế hoạch chiến lược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “Xây dựng chiến lƣợc của Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Thị Vải đến năm 2025” dựa trên cơ sở hệ thống hoá lý thuyết về xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty và đáng giá các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty từ đó xây dựng đƣợc ma trận các yếu tố bên trong, ma trận các đối thủ cạnh tranh chủ yếu, ma trận các yếu tố bên ngoài .
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20004
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan-Van-Chien.pdf3,24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.