Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19960
Nhan đề: Nghiên cứu ý định phân loại rác thải tại nguồn của cư dân huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Tác giả: Huỳnh, Ngọc Hải
Nguyễn, Thị Phương Thảo (GVHD)
Từ khoá: Rác thải -- Phân loại
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Tóm tắt: Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp định lượng. Dữ liệu được thu thập bằng bảng câu hỏi được gởi trực tiếp đến các hộ gia đình sinh sống trên địa bàn thành phố Huyện Đất Đỏ bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Kích thước mẫu của nghiên cứu này là 266 hộ gia đình. Thang đo kiểm định bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, sau đó được kiểm định lại một lần nữa thông qua phân tích nhân tố khẳng định CFA, các giả thuyết nghiên cứu được kiểm định bằng phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính SEM.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19960
Bộ sưu tập: Luận văn Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Huynh-Ngoc-Hai.pdf1,82 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.