Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19960
Title: Nghiên cứu ý định phân loại rác thải tại nguồn của cư dân huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Huỳnh, Ngọc Hải
Nguyễn, Thị Phương Thảo (GVHD)
Keywords: Rác thải -- Phân loại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp định lượng. Dữ liệu được thu thập bằng bảng câu hỏi được gởi trực tiếp đến các hộ gia đình sinh sống trên địa bàn thành phố Huyện Đất Đỏ bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Kích thước mẫu của nghiên cứu này là 266 hộ gia đình. Thang đo kiểm định bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, sau đó được kiểm định lại một lần nữa thông qua phân tích nhân tố khẳng định CFA, các giả thuyết nghiên cứu được kiểm định bằng phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính SEM.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19960
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huynh-Ngoc-Hai.pdf1,82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.