Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19959
Nhan đề: Ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thoả mãn trong công việc và lòng trung thành của nhân viên tại công ty TNHH gạch men Nhà Ý: Luận văn thạc sĩ
Tác giả: Huỳnh, Lê Thế Kha
Lê, Sĩ Trí (GVHD)
Từ khoá: Nhân viên -- Lòng chung thành
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Tóm tắt: Kết quả chuẩn hóa của mô hình cấu trúc tuyến tính SEM cho thấy có 03 yếu tố tác động dương đến sự thỏa mãn trong công việc. Hấp dẫn bằng hành vi là yếu tố tác động mạnh nhất (trọng số hồi quy chưa chuẩn hoá bằng 0.331). Quan tâm cá nhân ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc ở vị trí thứ hai (trọng số hồi quy chưa chuẩn hoá là 0.22). Cuối cùng, hấp dẫn bằng phẩm chất ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc (trọng số hồi quy chưa chuẩn hóa bằng 0.197). Và cuối cùng, sự thỏa mãn trong công việc ảnh hưởng (trọng số hồi quy chưa chuẩn hóa bằng 0.088) đến lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19959
Bộ sưu tập: Luận văn Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Huynh-Le-The-Kha.pdf2,06 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.