Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19959
Title: Ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thoả mãn trong công việc và lòng trung thành của nhân viên tại công ty TNHH gạch men Nhà Ý: Luận văn thạc sĩ
Authors: Huỳnh, Lê Thế Kha
Lê, Sĩ Trí (GVHD)
Keywords: Nhân viên -- Lòng chung thành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Kết quả chuẩn hóa của mô hình cấu trúc tuyến tính SEM cho thấy có 03 yếu tố tác động dương đến sự thỏa mãn trong công việc. Hấp dẫn bằng hành vi là yếu tố tác động mạnh nhất (trọng số hồi quy chưa chuẩn hoá bằng 0.331). Quan tâm cá nhân ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc ở vị trí thứ hai (trọng số hồi quy chưa chuẩn hoá là 0.22). Cuối cùng, hấp dẫn bằng phẩm chất ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc (trọng số hồi quy chưa chuẩn hóa bằng 0.197). Và cuối cùng, sự thỏa mãn trong công việc ảnh hưởng (trọng số hồi quy chưa chuẩn hóa bằng 0.088) đến lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19959
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huynh-Le-The-Kha.pdf2,06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.