Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19923
Title: Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu sinh học (biodiesel) với xúc tác CaO được nung từ các nguồn nguyên liệu phế thải: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Võ, Nhị Kiều
Lê, Thuý Vân
Tống, Thị Minh Thu (GVHD)
Keywords: Nhiên liệu sinh học
Nguyên liệu phế thải
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19923
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoNhiKieu-LeThuyVan-NCKHSV.pdf2,62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.