Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19919
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của học sinh trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Authors: Nguyễn, Thị Ánh Hoa
Nguyễn, Thì Hồng Hạnh
Keywords: Giáo dục đại học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Yersin Đà Lạt
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Yersin, tập 6, tháng 12/2019;tr. 67-76
Abstract: Việc lựa chọn trường đại học nào để bước tiếp trên con đường học vấn được xem là quyết định quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh. Đề tài đã sử dụng phương pháp nghiên cứu hồi quy tuyến tính với cỡ mẫu là 156, kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) của học sinh THPT tại tỉnh Bà Riạ Vũng Tàu: chương trình đào tạo (β = 0,19), định hướng cá nhân (0,222) và bản thân cá nhân (0,385). Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đưa ra hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh của trường đại học Bà Rịa Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19919
ISSN: 2525-2372
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)
Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AnhHoa-HongHanh-TCYersin.pdf492,63 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.