Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19863
Title: Thương mại hoá kết quả nghiên cứu khoa học, cầu nối giữa trường đại học và doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Chung, Thị Vân Anh
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2019
Publisher: Hội Khuyến học Việt Nam
Series/Report no.: Dạy và học ngày nay;số kỳ 2-11/2019;tr. 9-11
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19863
ISSN: 1859-2694
Appears in Collections:TT Đào tạo đại cương(Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chung-Thi-Van-Anh.pdf3,19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.