Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7608
Title: Hướng phát triển tập đoàn kinh tế Nhà nước trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Trần, Đức Trương
Nguyễn, Văn Trình
Keywords: Nghiên cứu Châu Âu
Issue Date: 2010
Series/Report no.: Nghiên cứu Châu Âu, số 3; tr. 39-45
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7608
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv181S32010039.pdf184,55 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.