Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5419
Title: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình đổi mới
Authors: Lê, Hữu Nghĩa
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2006
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 9; tr. 36-40
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5419
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S092006036.pdf2,86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.