Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20017
Nhan đề: Le nouveau taxi! 1: Méthode de Francais
Tác giả: Capelle, Guy
Menand, Robert
Từ khoá: French language -- Problems, exercises, etc.
Pháp ngữ -- Vấn đề, bài tập, vv...
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Hachette Liv
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20017
ISBN: 9782011555489
Bộ sưu tập: Pháp ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Le-nouveau-taxi-1.pdf33,15 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.