Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20003
Title: Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị vào lĩnh vực quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc sở tài nguyên và môi trường: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Văn Tấn
Vũ, Văn Đông (GVHD)
Keywords: Kế toán quản trị
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Bài nghiên cứu đã tiến hành thực hiện được những điều tra: dựa trên cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị vào trong doanh nghiệp nói chung. Từ đó, tác giả xác định và đo lường các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong lĩnh vực quản lý và khai thác quỹ đất công thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và gợi ý một số giải pháp nhằm hoàn thiện các chính sách góp phần tăng cường việc vận dụng kế toán quản trị giúp đơn vị tận dụng được các công cụ quản trị vào trong quản lý. Từ cơ sở đó, các nhà quản trị có được các thông tin kịp thời và thích hợp, hữu hiệu, hiệu quả nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định trong quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Sở tài nguyên và Môi trường.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20003
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Van-Tan.pdf1,74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.