Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19962
Nhan đề: Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định khởi nghiệp của thanh niên tại huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Tác giả: Lê, Vũ Trọng Bảo
Võ, Thị Thu Hồng (GVHD)
Từ khoá: Khởi nghiệp
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Tóm tắt: Đề tài thực hiện dựa trên khảo sát 206 thanh niên trên địa bàn huyện Châu Đức – một huyện “thuần nông” của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với thế mạnh truyền thống nông nghiệp lâu đời bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Đề tài thực hiện đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá rút trích được 6 yếu tố gồm thái độ, quy chuẩn chủ quan, nhận thức kiểm soát hành vi, giáo dục, kinh nghiệm làm việc và nguồn vốn. Qua kết quả phân tích tương quan và hồi quy, tác giả thấy rằng có 6/6 yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn huyện Châu Đức. Trong đó, yếu tố Thái độ có tác động mạnh nhất đến ý định khởi nghiệp của thanh niên, yếu tố Nhận thức kiểm soát hành vi có tác động thứ hai, yếu tố Giáo dục và yếu tố Nguồn vốn có mức độ tác động tiếp theo và cuối cùng là yếu tố Quy chuẩn chủ quan và yếu tố Nguồn vốn. Như vậy các giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5, H6 đề xuất đều được chấp nhận ở độ tin cậy 95%. Từ đó tác giả đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao ý định khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn huyện Châu Đức.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19962
Bộ sưu tập: Luận văn Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Le-Vu-Trong-Bao.pdf1,52 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.