Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19957
Title: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại viễn thông Bà Rịa - Vũng Tàu : Luận văn thạc sĩ
Authors: Hoàng, Nhất Thịnh
Nguyễn, Quang Vinh (GVHD)
Keywords: Nguồn nhân lực
Nhân sự
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Viễn thông Bà Rịa – Vũng Tàu (VNPT Bà Rịa – Vũng Tàu) hiện đang chịu áp lực rất lớn về nâng cao năng suất lao động dẫn đến đòi hỏi phải bố trí nguồn lực một cách phù hợp theo xu hướng công nghệ hiện đang thay đổi nhanh chóng. Đây là những yêu cầu hết sức khó khăn và là những yếu tố quyết định sự sống còn của đơn vị trong thời gian tới. Đề tài luận văn tốt nghiệp “Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viễn thông Bà Rịa – Vũng Tàu” hướng đến việc tìm hiểu thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viễn thông Bà Rịa – Vũng Tàu (VNPT Bà Rịa – Vũng Tàu), từ đó, đề xuất giải pháp nhằm cải thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại VNPT Bà Rịa – Vũng Tàu. Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại VNPT Bà Rịa – Vũng Tàu bên cạnh những ưu điểm vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại cần cải thiện. Các giải pháp đề xuất bao gồm các nội dung liên quan đến các công tác quản trị nguồn nhân lực tại VNPT Bà Rịa – Vũng Tàu: Hoạch định, tuyển dụng, thiết kế và bố trí công việc, động viên, đánh giá công việc, lương và tiền thưởng, đào tạo và phát triển, bố trí cơ cấu tổ chức. Cuối cùng đi kèm với các giải pháp đề xuất là một số kiến nghị tới Bộ Thông tin – Truyền thông và Tập đoàn VNPT.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19957
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang-Nhat-Thinh.pdf1,06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.