Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19957
Nhan đề: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại viễn thông Bà Rịa - Vũng Tàu : Luận văn thạc sĩ
Tác giả: Hoàng, Nhất Thịnh
Nguyễn, Quang Vinh (GVHD)
Từ khoá: Nguồn nhân lực
Nhân sự
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Tóm tắt: Viễn thông Bà Rịa – Vũng Tàu (VNPT Bà Rịa – Vũng Tàu) hiện đang chịu áp lực rất lớn về nâng cao năng suất lao động dẫn đến đòi hỏi phải bố trí nguồn lực một cách phù hợp theo xu hướng công nghệ hiện đang thay đổi nhanh chóng. Đây là những yêu cầu hết sức khó khăn và là những yếu tố quyết định sự sống còn của đơn vị trong thời gian tới. Đề tài luận văn tốt nghiệp “Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viễn thông Bà Rịa – Vũng Tàu” hướng đến việc tìm hiểu thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viễn thông Bà Rịa – Vũng Tàu (VNPT Bà Rịa – Vũng Tàu), từ đó, đề xuất giải pháp nhằm cải thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại VNPT Bà Rịa – Vũng Tàu. Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại VNPT Bà Rịa – Vũng Tàu bên cạnh những ưu điểm vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại cần cải thiện. Các giải pháp đề xuất bao gồm các nội dung liên quan đến các công tác quản trị nguồn nhân lực tại VNPT Bà Rịa – Vũng Tàu: Hoạch định, tuyển dụng, thiết kế và bố trí công việc, động viên, đánh giá công việc, lương và tiền thưởng, đào tạo và phát triển, bố trí cơ cấu tổ chức. Cuối cùng đi kèm với các giải pháp đề xuất là một số kiến nghị tới Bộ Thông tin – Truyền thông và Tập đoàn VNPT.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19957
Bộ sưu tập: Luận văn Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Hoang-Nhat-Thinh.pdf1,06 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.