Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19913
Nhan đề: Factors developing Logistics skills of students at Ba Ria-Vung Tau University, Viet Nam
Tác giả: Do, Thanh Phong
Từ khoá: Logistics
Human resources
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)
Tùng thư/Số báo cáo: Volume 22, Issue 2. Ser. II (February. 2020);pp. 1-6
Tóm tắt: The globalization of trade has demonstrated the importance of logistics in the world economy. Effective development of logistics services will contribute to increasing the competitiveness of the economy and the country. In recent years, logistics services have been focused on developing in Vietnam. However, one of the barriers to the development of logistics in Vietnam is the shortage of vocational skills of human resources operating in the industry.We conduct research on the qualifications of Logistics students at Ba Ria -Vung Tau University, Vietnam, resulting from the following factors: Health, Industrial behavior, business Logistics, communication skills, problem-solving skills impact on Logistics skills. Factors affecting the development of Logistics skills will help to train Logistics skills of students of Ba Ria - Vung Tau University in order to contribute to the development of logistics services in Ba Ria-Vung Tau Province
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19913
ISSN: 2278-487X
Bộ sưu tập: Logistics (Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Do-Thanh-Thong-t2-2020.pdf157,46 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.