Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19866
Title: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Thiết bị Công nghệ Vạn Hưng
Authors: Văn, Thị Thanh Điền
Nguyễn, Thị Đức Loan
Keywords: Kế toán tiêu thụ
Issue Date: 2019
Publisher: Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán tháng 12/2019;tr. 52-54
Abstract: Bài báo trình bày thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kính doanh tại Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Vạn Hưng, nhằm giúp nhà quản trị doanh nghiệp nhận ra điểm mạnh, điểm yếu. Đồng thời tận dụng những cơ hội, dự đoán, đo lường trước những rủi ro, thách thức để giảm thiểu thiệt hại có thể gây ra cho doanh nghiệp.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19866
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Viện Quản lý - Kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Duc-Loan-KTKT-T12.2.pdf3,12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.