Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19862
Nhan đề: Tactics For Listening - Expanding: Worksheets & Audio scripts Book
Tác giả: Richards, Jack C.
Từ khoá: Listening
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Oxford University
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19862
Bộ sưu tập: Trung tâm Ngoại ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Tactics-For-Listening-Expanding-work-Book.pdf26,56 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.