Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19804
Nhan đề: Rủi ro tín dụng và những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ: Luận văn thạc sĩ
Tác giả: Nguyễn, Văn Minh
Lê, Sĩ Trí (GVHD)
Từ khoá: Ngân hàng thương mại
Tín dụng ngân hàng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tóm tắt: “Rủi ro tín dụng và những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ ” được tiến hành nghiên cứu tại Bà Rịa – Vũng Tàu thời gian từ tháng 04/2018 đến tháng 11/2018. Trên cơ sở kết hợp giữa lý luận về rủi ro tín dụng, phân tích thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng nhằm đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng để nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính, thống kê, đối chiếu, so sánh , phân tích. Trong phân tích nghiên cứu thực hiện trên mẫu điều tra khảo sát các chuyên gia có chuyên môn, nghiệp vụ về tín dụng ngân hàng thông qua bảng câu hỏi khảo sát thực tế.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19804
Bộ sưu tập: Luận văn Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen-Van-Minh.pdf1,8 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.