Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19804
Title: Rủi ro tín dụng và những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Văn Minh
Lê, Sĩ Trí (GVHD)
Keywords: Ngân hàng thương mại
Tín dụng ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Abstract: “Rủi ro tín dụng và những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ ” được tiến hành nghiên cứu tại Bà Rịa – Vũng Tàu thời gian từ tháng 04/2018 đến tháng 11/2018. Trên cơ sở kết hợp giữa lý luận về rủi ro tín dụng, phân tích thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng nhằm đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng để nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính, thống kê, đối chiếu, so sánh , phân tích. Trong phân tích nghiên cứu thực hiện trên mẫu điều tra khảo sát các chuyên gia có chuyên môn, nghiệp vụ về tín dụng ngân hàng thông qua bảng câu hỏi khảo sát thực tế.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19804
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Van-Minh.pdf1,8 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.