Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19765
Nhan đề: An investigation into the impact of Teachers’ nonverbal communication on teaching and learning English at some Universities in Ba Ria - Vung Tau province
Tác giả: Le, Thi Mai
Từ khoá: English language -- Study and teaching
Anh ngữ -- Học hỏi và giảng dạy
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: International Journal of Research in Social Sciences
Tùng thư/Số báo cáo: Vol. 9 Issue 5, May 2019;pp. 621-636
Tóm tắt: This research was conducted to investigate teachers’ nonverbal communication and its impact on teaching and learning English as a foreign language at some colleges and university in Ba Ria – Vung Tau. The research’s subjects are the lecturers and the students from Ba Ria-Vung Tau University, Tourism Vocational school and Petroleum University in Vung Tau city. The results from the questionnaires, the class observations and the interview reports show that teachers’ nonverbal communication has been regarded as an important factor affecting remarkably EFL teaching and learning by both the teachers and the students. Also, the findings of the research demonstrate that teachers pay much attention to their nonverbal communication when teaching English. Furthermore, the research points out the powerful impact of teachers’ nonverbal communication on the process of teaching and learning English. Similarly, students’ awareness of what teachers’ nonverbal communication can communicate and their desire are provided necessarily. Above all, implications and suggestions for further research are made in the conclusion with the hope that better methods for measuring the impact of teachers’ nonverbal communication on EFL teaching and learning would be investigated so that nonverbal communication could be involved in teacher-training programs.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19765
ISSN: 2249-2496
Bộ sưu tập: Viện Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật (Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Noverbal-Communication.pdf384,59 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.