Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19749
Nhan đề: An investigation into linguistic features of English texts introducing transport services
Tác giả: Huynh, Thi Anh Tram
Từ khoá: Linguistic features
English texts
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: oapub.org/lit
Tùng thư/Số báo cáo: European Journal of Literature, Language and Linguistics Studies;Volume 3, Issue 1, 2019. Tr.178-187
Tóm tắt: “Text Linguistics”, which is a branch of linguistics, has attracted considerable attention of many linguists in the world. It is true that discovering and applying linguistic features plays an integral role in writing a text. In order to achieve the aim of identifying and examining linguistic features of English Texts Introducing Transport Services (ETITSs), this paper focuses on presenting syntactic features and lexical choices of 100 collected samples of ETITSs. The findings of this paper are hoped to provide language learners with a better insight into linguistic features of texts in general as well as English Texts Introducing Transport Services in particular; therefore, they can apply the linguistic knowledge in their own writings effectively.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19749
ISSN: 2559-7914
Bộ sưu tập: Viện Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật (Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Linguistic-features-of-english-texts.pdf802,66 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.