Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19732
Nhan đề: Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107/2017/TT-BTC và sự tiếp cận chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS)
Tác giả: Nguyễn, Thị Anh Thư
Từ khoá: Kế toán hành chính sự nghiệp
Chuẩn mực kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Tài chính
Tùng thư/Số báo cáo: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế;tr. 306-308
Tóm tắt: Hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng tất yếu của các quốc gia và Việt Nam không ngoại lệ. Hội nhập kinh tế quốc tế cũng có nghĩa là hội nhập về tất cả các lĩnh vực kể cả kế toán. Thông tư 107/2017/TT-BTC, ban hành ngày 10/10/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, đã kế thừa những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của Quyết định19/2006/QĐ-BTC. Thông tư 107/2017/TT-BTC đã có những thay đổi rõ rệt về nhiều nội dung phù hợp với Chuẩn mực kế toán (CMKT) công quốc tế (IPSAS), làm tiền đề để ngày càng tiến sát hơn các quy định kế toán quốc tế. Bài viết trình bày những điểm phù hợp giữa nội dung của Thông tư 107/2017/TT-BTC với IPSAS và đưa ra những nhận định, nhằm tăng cường sự hài hòa giữa kế toán công Việt Nam với kế toán quốc tế.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19732
ISSN: 9786047920921
Bộ sưu tập: Viện Quản lý - Kinh doanh (Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen-Thi-Anh-Thu.pdf208,54 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.