Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19617
Nhan đề: Bài giảng: Quản trị dự án đầu tư
Tác giả: Bùi, Xuân Phong
Từ khoá: Dự án -- Quản lí
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19617
Bộ sưu tập: Điện - Điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BG-Quan-tri-du-an-dau-tu.ppt1,88 MBMicrosoft Powerpointbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.