Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19451
Nhan đề: CEH™ v9 Certified Ethical Hacker Version 9 Practice Tests
Tác giả: Blockmon, Raymond
Từ khoá: Ethical Hacker
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Wiley & Son
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19451
ISBN: 9781119252160
Bộ sưu tập: CNTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
CEH-v9-Certified-Ethical-HackerVersion9.pdf11,73 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.