Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19323
Title: Nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng mềm tại các trường đại học, cao đẳng trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0
Authors: Lê, Thị Hiếu Thảo
Lê, Thị Lan Anh
Keywords: Kĩ năng mềm -- Giáo dục đại học
Issue Date: 2018
Publisher: Bà Rịa - Vũng Tàu
Series/Report no.: Kỷ yếu hội thảo khoa học;Tr. 91-97
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19323
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nang-cao-chat-luong-giao-duc-ky-nang-mem-dh-cd.pdf423,57 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.