Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19294
Nhan đề: Marketing đột phá
Tác giả: Gamble, Paul A
Tapp, Alan
Từ khoá: Marketing đột phá
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trẻ
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19294
Bộ sưu tập: Quản trị Doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Marketing-dot-pha-nhieu-tac-gia.pdf3,47 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.