Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19287
Title: Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư: Lý thuyết; Tình huống thực tế; Bài tập
Authors: Đỗ, Phú Trần Tình
Keywords: Dự án đầu tư -- Thẩm định
Issue Date: 2014
Publisher: Giao thông vận tải
Citation: Tái bản lần thứ 1
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19287
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lap-va-tham-dinh-du-an-dau-tu.pdf12,77 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.