Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19285
Nhan đề: Phân tích kinh doanh: Giáo trình
Tác giả: Nguyễn, Văn Công (ch.b)
Từ khoá: Kinh doanh -- Phân tích
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Kinh tế Quốc dân
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19285
Bộ sưu tập: Quản trị Doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Gt-Phan-tich-kinh-doanh-P.1.pdf4,83 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn
Gt-Phan-tich-kinh-doanh-P.2.pdf5,62 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.