Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19138
Title: Mối quan hệ giữ kinh tế và chính trị trong nghiên cứu kinh tế học chính trị từ lý luận đến thực tiễn
Authors: Phạm, Ngọc Khanh
Huỳnh, Thị Kim Quyên
Vũ, Trịnh Thế Quân
Keywords: Kinh tế
Chính trị
Kinh tế chính trị
Issue Date: 2018
Abstract: Mục tiêu của bài tham luận nhằm phân tích về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị; sự giống và khác nhau giữa kinh tế học chính trị và kinh tế học. Bài tham luận tiếp cận làm rõ khía cạnh về mặt lý luận và quá trình vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19138
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham-Ngoc-Khanh-2.pdf348,48 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.