Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19132
Title: Quản lý chất lượng thuỷ sản trên tàu đánh bắt xa bờ
Authors: Phạm, Thị Hữu Hạnh
Keywords: Chất lượng thuỷ sản
Đánh bắt xa bờ
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Abstract: Ngành khai thác thủy sản của nước ta đang phát triển nhanh, ngày càng có nhiều tàu cá công suất lớn bám biển dài ngày đồng nghĩa với việc sản phẩm khai thác được bảo quản trên tàu dài ngày trước khi vào bờ. Điều này đòi hỏi ngành khai thác thủy sản phải chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm chất lượng sản phẩm thủy sản. Quá trình này cần thực hiện đồng bộ 3 nội dung quan trọng gồm: Lập hồ sơ nguồn gốc thủy sản được đánh bắt; Quản lý điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trên tàu cá; Hiện đại hóa phương pháp bảo quản thủy sản trên tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19132
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham-Thi-Huu-Hanh.pdf241,26 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.