Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19098
Title: Quy trình kiểm toán trong kiểm toán nội bộ ở Việt Nam
Other Titles: Audit procedure for in-house audit in Vietnam
Authors: Phạm, Thị Phượng
Keywords: Kiểm toán nội bộ
Issue Date: 2018
Publisher: Tài chính
Series/Report no.: Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế;tr. 149-158
Abstract: Việc hình thành kiếm toán nội bộ (KTNB) trong các DN (DN) trong điều kiện nền kinh tế thị trường phát triển đa chiều, cạnh tranh gay gắt là một điều cần thiết, để nâng cao tính hiệu quả của hoạt động quản lý của các DN. Xuất phát từ vai trò của kiểm toán nói chung và KTNB nói riêng, trong nền kinh tế thị trường, thì việc hoàn thiện KTNB trong các DN Nhà nước ở nước ta hiện nay là một vấn đề tất yếu cần thiết, đế đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính cũng như tính tuân thủ, tính hoạt động của DN. Trên cơ sở đó, đưa ra các kiến nghị, giải pháp về chế độ kế toán, hình thức quản lý và tính hiệu quả của DN. Đối với Việt Nam, đây là một lĩnh vực mới mẻ nên việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, việc nghiên cứu một số vấn đề về quy trình kiếm toán trong KTNB, thông qua đó nêu một số kiến nghị, giải pháp nhằm hỗ trợ cho các DN kiểm toán hoạch định chính sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của loại hình kiếm tra, kiểm soát trong nền kinh tế.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19098
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham-Thi-Phuong.pdf328,23 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.