Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19088
Nhan đề: Attitude of local residents towards the development of tourism in Vung Tau
Tác giả: Ho, Van Han
Từ khoá: Attitude
Tourism
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)
Tùng thư/Số báo cáo: Volume 20, Issue 6. Ver. V. (June. 2018);pp. 63-66
Tóm tắt: It’s certain that tourism has been playing a crucial role in the economic development of a nation in general and Vung Tau City in particular. Although the local government has always been striving to develop Vung Tau tourism in a civilized, modern, and friendly way, they aren’t aware that the attitudes of the residents towards tourists are the key issue for sustainable development. The purpose of this paper is to survey the attitudes of the residents towards Vung Tau tourism development. In this study, we will measure attitudes of the residents through four basic factors: social interaction with tourists, culture of profiteering, negative barriers, and perception of crowding. The results showed that there are not correct and good attitudes towards these factors.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19088
ISSN: 2278-487X
Bộ sưu tập: Viện Đào tạo Quốc tế và Sau Đại học (Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Ho-Van-Han-2.pdf157,61 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.