Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/18977
Nhan đề: Natural Heritage of Japan
Nhan đề khác: Geoheritage, Geoparks and Geotourism
Tác giả: Abhik Chakraborty
Kuniyasu Mokudai
Malcolm Cooper
Mahito Watanabe
Shamik Chakraborty
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Springer
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/18977
ISBN: 978-3-319-61896-8
Bộ sưu tập: Multi-Discipline

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
978-3-319-61896-8.pdf16,16 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.