Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/18974
Nhan đề: Nanostructured Lead, Cadmium, and Silver Sulfides
Nhan đề khác: Springer Series in Materials Science
Tác giả: Stanislav I. Sadovnikov
Andrey A. Rempel
Aleksandr I. Gusev
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Springer
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/18974
ISBN: 978-3-319-56387-9
Bộ sưu tập: Multi-Discipline

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
978-3-319-56387-9.pdf14,15 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.