Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16287
Nhan đề: Pronouns in Embedded Contexts at the Syntax-Semantics Interface
Tác giả: Pritty Patel-Grosz
Patrick Georg Grosz
Sarah Zobel
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16287
Định danh khác: 978-3-319-56706-8
Bộ sưu tập: Linguistic

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
978-3-319-56706-8.pdf3,54 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.