Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16231
Nhan đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thuế TNDN của doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Tác giả: Trần, Mạnh Hùng
Lê, Sĩ Trí (Gvhd)
Từ khoá: Thuế -- Thu nhập doanh nghiệp --Luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Tóm tắt: “ Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thuế TNDN của doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ” với mục tiêu là xác định, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thuế TNDN; Đo lường và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến thuế TNDN của các DN FDI trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, khuyến nghị các chính sách hợp lý, khả thi nhằm tăng nguồn thu cho NSNN đồng thời nuôi dưỡng nguồn thu thuế bằng biện pháp khuyến khích, thúc đẩy các DN FDI tiếp tục mở rộng đầu tư phát triển trong địa bàn tỉnh ngày càng mạnh mẽ hơn nữa nhằm góp phần quan trọng trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16231
Bộ sưu tập: Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Không có tập tin nào liên quan với tài liệu này.


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.