Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16230
Title: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai-Bến Đình (PVSB) đến năm 2025: Luận văn thạc sĩ
Authors: Trần, Thị Hồng Hiếu
Đào, Duy Huân (Gvhd)
Keywords: Kế hoạch chiến lược -- Luận văn thạc sĩ
Kế hoạch kinh doanh -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16230
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37.Tran-Thi-Hong-Hieu.pdf26,2 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.