Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16205
Title: Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Văn Tuyên
Trần, Thanh Toàn (Gvhd)
Keywords: Ngân hàng thương mại -- Luận văn thạc sĩ
Tín dụng ngân hàng -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: Trên cơ s ở kết hợp giữa lý luận về rủi ro tín dụng, phân tích thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng nhằm đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng để nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính và phương pháp tình huống. Trong phân tích nghiên cứu thực hiện trên mẫu có kích thước n=4 0 là các chuyên gia có chuyên môn, nghiệp vụ về tín dụng ngân hàng thông qua bảng câu hỏi khảo sát thực tế.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16205
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.Nguyen-van-tuyen.pdf5,92 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.