Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15738
Title: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đổi mới, sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh BR - VT
Authors: Nguyễn, Thi Chim Lang
Keywords: Nguồn nhân lực
Issue Date: 4/2014
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Series/Report no.: Tập san Khoa học và Đào tạo, Số 1, tháng 4 năm 2014;tr 2-5
Abstract: Xuất phát từ tình hình thực tế của đất nước và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020, được thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ XI, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững”. Nguồn lực con người được coi là nguồn lực quan trọng nhất, “quí báu nhất, có vai trò quyết định trong nền kinh tế tri thức, đặc biệt đối với nước ta, khi nguồn lực tài chính và nguồn lực vật chất còn hạn hẹp”. Nguồn lực con người là yếu tố quyết định cho sự thành công của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15738
Appears in Collections:Tập san số 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Chim-Lang.pdf171,55 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.