Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12347
Title: Công tácTổ chức cán bộ tỉnh Phú Yên góp phần thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
Authors: Tạ, Thị Bảy
Keywords: Tổ chức nhà nước
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tổ chức nhà nước, số 11; tr. 15-18
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12347
ISSN: 0868-3697
Appears in Collections:Tạp chí Tổ chức nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CTv74S112005015.pdf 1,63 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.