Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11237
Title: Yêu cầu về văn hóa đối với cán bộ, công chức trong văn bản pháp luật
Authors: Trần, Minh Hương
Keywords: Quản lý nhà nước
Issue Date: 2006
Series/Report no.: Quản lý nhà nước, số 6; tr. 30-32
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11237
ISSN: 0868-2828
Appears in Collections:Tạp chí Quản lý nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv219S062006030.pdf161,16 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.