Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11146
Title: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong quan hệ hành chính với tổ chức, công dân
Authors: Đào, Thị ái Thi
Keywords: Quản lý nhà nước
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Quản lý nhà nước, số 10; tr. 14-17
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11146
ISSN: 0868-2828
Appears in Collections:Tạp chí Quản lý nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv219S102005014.pdf1,06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.