Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10849
Title: Bàn về khái niệm, bản chất, nội dung và giới hạn của trách nhiệm hình sự
Authors: Hồ, Sỹ Sơn
Keywords: Nhà nước và pháp luật
Issue Date: 2010
Series/Report no.: Nhà nước và pháp luật, số 6; tr. 43-50,59
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10849
ISSN: 0866-7446
Appears in Collections:Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv225S62010043.pdf589,93 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.