Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Tuyển tập văn học Kiên Giang giai đoạn 1954-1975 / Nguyễn Tấn Kiệt