Dữ liệu biên mục
Trương, Thị Hồng PGS.TS
Lý thuyết, bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Kế toán ngân hàng : Theo hệ thống tài khoản sửa đổi năm 2014 / Trương Thị Hồng (b.s). - Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2015
        299 tr. : bảng; 24 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
           

        1.Kế toán ngân hàng -- Vấn đề, bài tập, v.v...  2.Kế toán -- Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng      I. Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. II. Nhan đề           
        Ký hiệu xếp giá: 657.833 T871H 2015
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.006980
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.015049-50
  • Tổng số bản: 3
  • Số bản chưa mượn: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn