Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Đình Phan
Giáo trình Quản trị chất lượng / ch.b.: Nguyễn Đình Phan, Đặng Ngọc Sự. - Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
        438 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Quản trị kinh doanh. Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp
         :Thư mục tr. 414 .- Phụ lục: tr. 415-427

           Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lí chất lượng. Tổng quát về khách hàng và đánh giá sự thoả mãn của khách hàng, phân tích chất lượng sản phẩm, quản trị chất lượng, quản trị chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn hoá, đảm bảo và cải tiến chất lượng, kiểm tra chất lượng sản phẩm, đo lường, chi phí và kiểm soát chất lượng..

           
        ISBN: 9786049271588 99000

        1.Quản lý chất lượng          I. Đặng, Ngọc Sự ch.b. II. Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Quản trị kinh doanh. Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp. III. Nhan đề           
        Ký hiệu xếp giá: 658.562 N5766P 2012
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.007027
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.015089-92
  • Tổng số bản: 5
  • Số bản chưa mượn: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn