Dữ liệu biên mục
Thanh toán quốc tế : cập nhật UCP 600 - ISBP 681 / Trầm Thị Xuân Hương (chủ biên), ... [và những người khác]. - Tái bản lần thứ 6, có bổ sung và chỉnh sữa. - Hà Nội : Lao động - xã hội, 2008
        504 tr. : minh hoạ ; 27 cm.
        Phụ lục: tr. 404-502 .- Thư mục: tr. 503-504
           

        1.Thanh toán quốc tế          I. Trầm, Thị Xuân Hương TS ch.b.            
        Ký hiệu xếp giá: 332.042 T3672T 2008
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.005344
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.011892-5, M.015252-6
  • Tổng số bản: 10
  • Số bản chưa mượn: 8 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn